REGULAMIN PÓŁKOLONII 2017 W STACJI BADAWCZEJ

&1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania Półkolonii przez Fundacja Stacja Badawcza w Świętochowie, ul. Wiosenna 36, 05-555 (dalej zwany „Organizator”).
 2. Uczestnikami Półkolonii są dzieci w wieku 6-13 lat (dalej „Uczestnicy”).
 3. Grupa może składać się maksymalnie z 15 Uczestników.
 4. Miejscem prowadzenia zajęć jest Stacja Badawcza  Świętochów, ul. Wiosenna 36, 05-555.
 5. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku, w 5 turnusach w okresie:
 1. I   TURNUS    – 26.06 – 30.06
 2. II  TURNUS    – 03.07 – 07.07
 3. III TURNUS    – 10.07  – 14.07
 4. IV TURNUS    – 17.07  – 21.07
 5. V  TURNUS    – 24.07 – 28.07
 1. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00. Uczestnicy mogą być przyprowadzani najwcześniej od godz. 8:00 i odbierani najpóźniej do godz. 18:00.
 2. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie Uczestnika na półkolonie jest obowiązkowa Karta Kwalifikacyjna (dalej „Karta Kwalifikacyjna”) i tylko na jego podstawie Uczestnik może brać udział w Półkolonii.
 3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego harmonogramu.
 4. Uczestnicy w trakcie Półkolonii przebywają pod opieką Wychowawców w godz.8.00-18:00.
 5. Organizator i Opiekunowie półkolonii dołożą wszelkich starań aby:
 6. a) stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku;
 7. b) umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;
 8. c) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczenia i otoczenia.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników.
 10. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 12. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestników o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 13. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców półkolonii.
 14. Organizator zapewnia wyżywienie (tj. obiad, deser i napój) w formie cateringu.
 15. Uczestnicy mogą przynosić własne napoje, kanapki lub inne wyżywienie.
 16. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

&2.
[Płatności]

 1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkolonii.
 2. Opłata może być uiszczona jednorazowo lub w dwóch transzach, tj. Transza I (250zł) która jest bezzwrotną opłatą rezerwacyjną  i transza 2 – pozostała kwota.
 3. Opłata rezerwacyjna musi być dokonana w przeciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego.
 4. Pozostała kwota musi być wpłacona na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, na który zostało zapisane dziecko.

&3.
[Kadra]

 1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67, Nr 18, poz. 102, Dz.U. z 2009 r. Nr 218 poz.1695).
 3. Wychowawca ma obowiązek:
 4. a) zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku;
 5. b) prowadzić Dziennik Zajęć;
 6. c) prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia;
 7. d) sprawować pieczę nad Uczestnikami i nie pozostawiać ich bez opieki;
 8. e) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku;
 9. Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych dokumentów ma obowiązek dostarczyć je do Organizatora półkolonii.

&4.
[Rodzice/Opiekunowie Prawni]

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii; z wyjątkiem kiedy Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestników są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, oraz odnotowania tego faktu w Karcie Wejść i Wyjść u Wychowawcy grupy;
 3. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę Uczestnika do miejsca prowadzenia zajęć, o którym mowa w § 1 ust.4 i z powrotem;
 4. W razie konieczności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników zobowiązani są wskazać Osoby Upoważnione, które mogą odbierać Uczestnika z miejsca trwania półkolonii i zawrzeć te informacje w Karcie Kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku zgody na samodzielne przychodzenie Uczestnika na zajęcia i powrotu z zajęć do domu, Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników zobowiązani są zawrzeć tę informację w Karcie Kwalifikacyjnej. Uczestnik taki zobowiązany jest do odnotowania swojego wyjścia w Karcie Wejść i Wyjść u Wychowawcy grupy.
 6. Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestników wyrażają zgodę na:
 7. sprawdzanie obecności kleszczy oraz wszy,
 8. zastosowanie preparatu przeciwkleszczowego dostarczonego przez Rodziców/Opiekunów Prawnych Uczestnika.
 9. podanie leków wskazanych w zleceniu lekarskim oraz leków ogólnego stosowania na zlecenie opieki medycznej przez opiekę medyczną lub wychowawcę grupy,
 10. transport Wychowanka samochodem osobowym do lekarza lub szpitala w sytuacjach wymagających pomocy/interwencji medycznej
 1. W przypadku choroby wymagającej stałej opieki nad Uczestnikiem, uniemożliwiającej planowe działanie Półkolonii, kierownik Placówki podejmuje decyzje w kwestii oddania dziecka pod opiekę Rodziców/Opiekunów Prawnych. Wychowanek może być ponownie przyjęty na Półkolonie w momencie powrotu do zdrowia.  Jeśli stan zdrowia nie pozwoli Uczestnikowi na kontynuacje pobytu na Półkoloniach następuje automatyczna rezygnacja z pobytu, z tytułu której nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 1. Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów audiowizualnych z udziałem dzieci i rodziny zebranych w trakcie realizacji niniejszego Projektu w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych oraz promocyjnych Fundacji Stacja Badawcza jako zastrzeżonych prawem autorskim dla Fundacji i zainteresowanego Podopiecznego.

&5.
[Uczestnicy]

 1. Uczestnicy mają prawo do:
 2. a) spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
 3. b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas półkolonii;
 4. c) wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców;
 5. d) uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika półkolonii.
 6. Uczestnicy mają obowiązek:
 7. a) wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;
 8. b) przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 9. c) dbać o czystość i porządek;
 10. d) przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować Wychowawcę;
 11. e) zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy (np. wyjście do toalety na terenie Stacji Badawczej i/albo innych obiektów);
 12. f) zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach;
 13. g) mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie;
 14. h) dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.
 15. Wychowanek jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego ekwipunku zgodnie z przedstawioną przez Fundację listą zamieszczoną na stronie internetowej Fundacji oraz przesłaną pocztą elektroniczną.
 16. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu; do stosowania się do zaleceń kadry oraz do przestrzegania zasad wynikających z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia pobytu Uczestnika w Półkolonii, w następujacych sytuacjach:
 19. Jeśli zachowanie Uczestnika wymaga dodatkowej opieki związanej z indywidualną pracą, wykraczającą poza kwalifikacje Wychowawcy Półkolonii,
 20. Uczestnik narusza prawo lub/i podstawowe zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie swoje i innych osób, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów z tego tytułu.
 21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie Prawni ponoszą koszty straty lub naprawy wyrządzonej szkody.
 22. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców półkolonii, Kierownika półkolonii oraz Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania półkolonii.
 23. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień.